ข้อมูลบริษัท

สาส์นจากประธานกรรมการ

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

ปี 2559 ทีผ่านมา แม้รัฐบาลจะออกนโยบายกระตุ้น กำลังซื้ออสังหาริมทรัพย์ ด้วยมาตรการลดค่าธรรมเนียมจดทะเบียนการโอนกรรมสิทธิ์และการจำนองอสังหาริมทรัพย์ของภาครัฐในช่วง 4 เดือนแรกของปี อัตราดอกเบี้ยที่อยู่ใน ระดับต่ำ ต้นทุนค่าก่อสร้างที่ทรงตัว รวมถึงการลงทุนโครงการสาธารณูปโภคพื้นฐานระบบราง โดยเฉพาะรถไฟฟ้าที่มีความชัดเจนมากขึ้น แต่ภาวะเศรษฐกิจไทยได้รับผลกระทบ ทั้งจากปัจจัยภายในและภายนอก สถาบันการเงินยังคงเข้มงวดในการพิจารณาอนุมัติสินเชื่อที่อยู่อาศัยจากยอดปฏิเสธสินเชื่อที่อยู่อาศัยในสินค้ากลุ่มระดับกลาง-ล่างเพิ่มสูงขึ้น จึงส่งผลกระทบต่อตลาดที่อยู่อาศัยทำให้หลายๆ บริษัทมีอัตราการเติบโตลดลง

อย่างไรก็ตามบริษัทฯ และบริษัทย่อยกลับสามารถทำยอดขายเพิ่มขึ้นจากปีก่อน 23,069 ล้านบาท เป็น 24,132 ล้านบาท โดยมีสัดส่วนโครงการอาคารชุด 47% และ โครงการบ้านจัดสรร 53% บริษัทฯ และบริษัทย่อยเปิดสารจากประธานคณะกรรมการบริษัทตัวโครงการใหม่ทั้งหมด 21 โครงการ แบ่งเป็นโครงการแนวราบ16 โครงการ และโครงการอาคารชุด 5 โครงการ ส่วนทางด้านรายได้รวมก็เติบโต ในทิศทางเดียวกับยอดขาย 23,492 ล้านบาท กำไรสุทธิ 4,887 ล้านบาท หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้นประมาณร้อยละ 87 ต้นทุนการเงินอัตราเฉลี่ย 3.1% ต่อปี สินทรัพย์เติบโตสูงขึ้น 9.3% และส่วนของผู้ถือหุ้นเติบโต 15.5% และบริษัทฯ ยังคงระดับความน่าเชื่อถือจากการจัดอันดับ Credit Rating ของ TRIS ที่อยู่ในระดับ A/Stable

ปัจจุบันกลุ่มบริษัทฯ มีโครงการอยู่ระหว่างการพัฒนาประมาณ 127 โครงการ ทั้งในกรุงเทพฯ ปริมณฑล และหัวเมือง ต่างจังหวัด คิดเป็นมูลค่ากว่า 154,500 ล้านบาท โดยมียอดขายที่รอรับรู้รายได้ (Backlog) ประมาณ 36,496 ล้านบาท สร้างเสร็จพร้อมขายและโอนกรรมสิทธิ์ ทั้งในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล โดยคาดว่าจะทยอยโอนให้ลูกค้าและ สามารถรับรู้รายได้ต่อเนื่องในอีก 3 ปีถัดไป

บริษัทฯ ยังคงให้ความสำคัญกับการดูแลและพัฒนาสังคมให้มีความอบอุ่นปลอดภัย ซึ่งสอดคล้องกับภารกิจของบริษัทฯ คือ “สร้างสรรค์และพัฒนานวัตกรรม เพื่อผลประกอบการที่ดีและเติบโตอย่างยั่งยืน” พร้อมกันนี้บริษัทฯ ได้เปิดตัวแนวคิด “สวนอิ่มใจ-บ้านอิ่มสุข” นำร่องพื้นที่สีเขียวกินได้สู่สังคมไทย เพื่อจุดประกายให้สังคมเกิดแรงบันดาลใจปลูกผักสวนครัวในบ้านและคอนโดมิเนียม เน้นสร้างความสัมพันธ์ในครอบครัว และเพื่อเป็นการดำเนินตามแนวทางพระราชดำริหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้รับรางวัลที่แสดงถึงศักยภาพการบริหารงาน ความโปร่งใสและธรรมาภิบาล อีกทั้งความรับผิดชอบต่อสังคม ตลอดจนความเป็นผู้นำทางด้านการพัฒนาคุณภาพสินค้าที่ดีเยี่ยม ล้วนเป็นความภาคภูมิใจในการสร้างสรรค์สิ่งต่างๆ สู่สังคม เพื่อการดำเนินธุรกิจด้วยความยั่งยืนตลอดไป สำหรับรางวัลเกียรติยศที่น่าภาคภูมิใจที่ได้รับรางวัลต่างๆในปีนี้ คือ

  • รางวัลที่แสดงถึงศักยภาพการบริหารงานของบริษัทฯ โดยได้รับการคัดเลือกให้อยู่ในรายชื่อหุ้นยั่งยืน หรือ Thailand Sustainability Investment (THSI) ประจำปี 2559 จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งบริษัทฯ ได้รับรางวัลนี้ติดต่อกันเป็นครั้งที่ 2 และ รางวัล “Investors’ Choice Award” จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ร่วมกับ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และสภาธุรกิจตลาดทุนไทย โดยบริษัทฯ เป็น 1 ใน 47 บริษัท ที่สามารถทำคะแนนการประเมินคุณภาพ การจัดประชุมผู้ถือหุ้นอยู่ในเกณฑ์ยอดเยี่ยมดีเลิศ ได้คะแนนเต็ม 4 ปีติดต่อกัน (พ.ศ. 2556-2559)
  • รางวัลที่แสดงถึงความโปร่งใสและธรรมาภิบาล ได้แก่ “สถานประกอบการดีเด่น” จากสำนักงานประกันสังคม เพื่อเชิดชูเกียรติในโอกาสที่บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) เป็นสถานประกอบการดีเด่นในการดำเนินการ ตามกฎหมายได้ถูกต้องและครบถ้วน และได้รับคะแนน CG ในระดับดีเลิศ (Excellent) โดยได้รับต่อเนื่องติดต่อกัน เป็นปีที่ 4
  • รางวัลที่แสดงถึงความรับผิดชอบต่อสังคม ได้แก่ รางวัล “Certificate of ESG100 Company” ประจำปี 2559 จาก ESG Rating ของสถาบันไทยพัฒน์ โดยบริษัทฯ ได้รับการคัดเลือกเป็น 1 ใน 100 อันดับ บริษัทจดทะเบียนที่มี ความโดดเด่นในการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน ด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล และรางวัล “การจัดกิจกรรม รับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมของสถานประกอบการที่ทำกิจกรรมดีเด่น ประจำปี 2559” (EIT-CSR Awards 2016) จากสภาวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.)
  • รางวัลที่แสดงถึงความเป็นผู้นำทางด้านการพัฒนาคุณภาพสินค้าที่ดีเยี่ยม ได้แก่ “โครงการอสังหาริมทรัพย์ ดีเด่น ปี 2558” ซึ่งรางวัลดังกล่าวคัดเลือกจากโครงการ “คุ้มค่ากับการซื้อ” โดยพิจารณาจากราคาที่เหมาะสม ทำเลที่ตั้ง วัสดุ รูปแบบ การออกแบบ สภาพแวดล้อมในโครงการ และรางวัล BCI Asia Top 10 Developers Awards 2016 ซึ่งบริษัทฯ ได้รับรางวัลดังกล่าวต่อเนื่องเป็นปีที่ 6

ตลอดระยะเวลากว่า 27 ปีที่ผ่านมา บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) ยังคงมุ่งมั่นการดำเนินธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ควบคู่ไปกับการตอบแทนสังคมอย่างต่อเนื่อง ตามนโยบาย “ศุภาลัย ใส่ใจ..สร้างสรรค์สังคมไทย” เพื่อสร้างสรรค์ กิจกรรมเพื่อคืนกำไรสู่สังคมหลากหลายรูปแบบมาอย่างต่อเนื่องทุกๆ ปี ทั้งกิจกรรมด้านการให้ความรู้ การศึกษา ครอบครัว สุขภาพ สิ่งแวดล้อม และศิลปวัฒนธรรม อาทิ การปรับปรุง พัฒนาโรงเรียนในชนบท การพัฒนาภูมิทัศน์ในศาสนสถาน การให้ความรู้ผ่านการบรรยายทางวิชาการ และการเจริญสติ-สมาธิ เป็นต้น ดังนั้น การคืนกำไรสู่สังคม จึงถือว่าเป็นภารกิจ สำคัญของบริษัทธรรมาภิบาล ที่จะต้องช่วยดูแลและพัฒนาคุณภาพสังคมให้ดียิ่งขึ้นอย่างต่อเนื่อง

 

ดร. ประทีป ตั้งมติธรรม
ประธานคณะกรรมการบริษัท
บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)