ข้อมูลบริษัท

สาส์นจากประธานกรรมการ

ในปี 2558 ที่ผ่านมา มีปัจจัยลบหลายประการที่ส่งผลกระทบต่อภาพรวมของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ไม่ว่าจะเป็นสภาพของเศรษฐกิจในประเทศที่ยังไม่ฟื้นตัว อันเนื่องมาจากผลกระทบจากภัยแล้ง ภาคการส่งออกชะลอตัว และสถาบันการเงินเพิ่มความเข้มงวดในการพิจารณาอนุมัติสินเชื่อที่อยู่อาศัย รวมทั้งความผันผวนของเศรษฐกิจโลก ซึ่งในสภาวการณ์ปัจจัยลบดังกล่าว แต่ยังมีปัจจัยบวก ไม่ว่าจะเป็นอัตราดอกเบี้ยที่ลดลง ต้นทุนค่าก่อสร้างที่ทรงตัว รวมถึงมาตรการลดค่าธรรมเนียมจดทะเบียนการโอนกรรมสิทธิ์ และการจำนองอสังหาริมทรัพย์ของภาครัฐ ส่งผลให้บริษัทฯ และบริษัทย่อยสามารถทำยอดขายได้สูงถึง 23,011 ล้านบาท แยกเป็นอาคารชุด 51% บ้านจัดสรร 49% โดยมีการเปิดตัวโครงการทั้งหมด 26 โครงการ แบ่งเป็นโครงการแนวราบ 19 โครงการ และอาคารชุด 7 โครงการ โดยมีรายได้รวม 21,523 ล้านบาท กำไรสุทธิ 4,537 ล้านบาท มีหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้นประมาณร้อยละ 95 ต้นทุนการเงินอัตราเฉลี่ย 3.4% ต่อปีสินทรัพย์เติบโตขึ้น 24% และส่วนของผู้ถือหุ้นเติบโต 14% และบริษัทฯ ยังคงระดับความน่าเชื่อถือจากการจัดอันดับ Credit Rating ของ TRIS ที่อยู่ในระดับ A/Stable

ในรอบปีที่ผ่านมา บริษัทฯ มีการศึกษาและลงทุนอย่างระมัดระวัง ทั้งในส่วนของกรุงเทพฯ และปริมณฑล และยังคงขยายการลงทุนในหัวเมืองต่างๆ ในภูมิภาคที่เป็นศูนย์กลางธุรกิจและแหล่งท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่อง ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นโครงการแนวราบ สำหรับจังหวัดที่บริษัทฯ เลือกลงทุน ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ สุราษฎร์ธานี สงขลา ภูเก็ตนครศรีธรรมราช อุดรธานี ขอนแก่น อุบลราชธานี นครราชสีมา ชลบุรี และระยอง ซึ่งนอกจากการทำตลาดในประเทศแล้ว บริษัทฯ ลงทุนพัฒนาโครงการที่อยู่อาศัยในต่างประเทศ ร่วมกับพันธมิตรท้องถิ่นในประเทศต่างๆ ได้แก่ ประเทศออสเตรเลีย และประเทศฟิลิปปินส์ ซึ่งผลประกอบการจริงดีกว่าที่คาดการณ์ไว้ บริษัทฯ จึงมีนโยบายที่จะขยายการลงทุนในต่างประเทศเพิ่มเติม

ปัจจุบันกลุ่มบริษัทฯ มีโครงการดำเนินงานอยู่ระหว่างการพัฒนาประมาณ 103 โครงการ ทั้งในกรุงเทพฯ ปริมณฑลและหัวเมืองต่างจังหวัด คิดเป็นมูลค่ากว่า 127,390 ล้านบาท โดยมียอดขายที่รอรับรู้รายได้ (Backlog) ประมาณ 37,879 ล้านบาท และเพื่อรองรับการเติบโตขององค์กรทั้งในปัจจุบันและอนาคต บริษัทฯ จึงได้นำระบบ Enterprise Resource Planning (ERP) หรือการบริหารทรัพยากรขององค์กร เข้ามาพัฒนาระบบการทำงานของทุกหน่วยงานในองค์กรให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด และสร้างความแข็งแกร่งให้กับบริษัทฯ

ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา โครงการที่บริษัทฯ พัฒนาได้พิสูจน์ให้เห็นถึงความเป็นมืออาชีพและเป็นผู้ประกอบการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ชั้นแนวหน้าได้เป็นอย่างดี ที่มีความเชี่ยวชาญทั้งงานโครงการแนวราบและอาคารสูง ซึ่งบริษัทฯ ยังคงมุ่งมั่นสร้างสรรค์บ้าน ภายใต้แนวคิด Green Design คือ บ้านแสนสบายสไตล์โมเดิร์น เน้นการใช้ประโยชน์ได้ในทุกตารางเมตร ประหยัดพลังงาน ไม่ว่าจะเป็นระบบไฟส่องสว่างเครื่องปรับอากาศ รวมถึง และการเลือกใช้วัสดุอุปกรณ์ที่มีส่วนร่วมในอนุรักษ์พลังงานและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม อาทิ อิฐมวลเบา กระจกเขียวตัดแสง ฉนวนกันความร้อน หลอดไฟแอลอีดี สุขภัณฑ์รุ่นประหยัดน้ำชายคาไวนิลระบายอากาศใต้หลังคา เป็นต้น พร้อมทั้งการออกแบบตัวอาคารตามแนวคิด Smart Growth ที่มีที่มาจากทำเลของโครงการ ที่พร้อมจะเติบโตไปกับสิ่งอำนวยความสะดวกที่กำลังจะมีขึ้นในพื้นที่ใกล้เคียง อาทิเช่น รถไฟฟ้า, โครงข่ายถนนที่เชื่อมต่อกันอย่างสมบูรณ์ เป็นต้น และการพัฒนาแบบบ้านให้มีความทันสมัยสไตล์โมเดิร์น เลือกใช้วัสดุก่อสร้างที่ดีมีคุณภาพมาตรฐาน พัฒนางานบริการที่ดีทั้งก่อนและหลังส่งมอบสินค้า ภายใต้ระบบคุณภาพมาตรฐานสากล ISO 9001 : 2008 และให้ความสำคัญการดูแลและพัฒนาสังคมให้มีความอบอุ่นปลอดภัย ซึ่งสอดคล้องกับภารกิจของบริษัทฯ คือ "สร้างสรรค์และพัฒนานวัตกรรม เพื่อผลประกอบการที่ดีและเติบโตอย่างยั่งยืน"

ตลอดปี 2558 บริษัทฯ ได้รับรางวัลเกียรติยศจากองค์กรชั้นนำต่างๆ จำนวนมาก เพื่อสะท้อนถึงการดำเนินธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์อย่างเป็นธรรมและโปร่งใส ควบคู่ไปกับการเติบโตขององค์กรอย่างยั่งยืนตลอดไป สำหรับรางวัลเกียรติยศที่น่าภาคภูมิใจที่ได้รับรางวัลต่างๆ ในปีนี้ คือ

รางวัลที่แสดงถึงศักยภาพการบริหารงานของบริษัทฯ ได้แก่ รางวัล "Best Under A Billion Award" จาก Forbes Asia โดยวัดผลจากผลการทำกำไร, อัตราการเติบโตที่ต่อเนื่อง และโอกาสทางธุรกิจในอนาคต, รางวัล "Thailand Sustainability Investment หรือ หุ้นยั่งยืน ประจำปี 2558" จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่มอบให้แก่บริษัทจดทะเบียนที่มีความโดดเด่นด้านการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนและสร้างผลกระทบเชิงบวกแก่สังคม และบริษัทฯ ได้รับคะแนน CG ในระดับดีเลิศ (Excellent)

รางวัลที่แสดงถึงความรับผิดชอบต่อสังคม ได้แก่ รางวัล "ผู้ประกอบธุรกิจที่มีศูนย์รับเรื่องและแก้ไขปัญหาให้แก่ผู้บริโภคดีเด่น" จากสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ซึ่งบริษัทฯ ได้รับรางวัลนี้ติดต่อกันเป็นครั้งที่ 2

รางวัลที่แสดงถึงความเป็นผู้นำทางด้านการพัฒนาคุณภาพสินค้าที่ดีเยี่ยม ได้แก่ รางวัล "บ้านจัดสรรอนุรักษ์พลังงานดีเด่น ปี 2557" โดยรางวัลนี้มอบให้ผู้ประกอบการบ้านจัดสรรที่ให้ความสำคัญในการออกแบบบ้านให้เกิดการอนุรักษ์พลังงานและเป็นตัวอย่างที่ดีให้แก่สังคม และ รางวัล "BCI Asia Top 10 Developers Awards 2015" ซึ่งบริษัทฯ ได้รับรางวัลนี้ติดต่อกันเป็นครั้งที่ 5 เป็นรางวัลที่มอบให้แก่บริษัทผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ของประเทศไทย โดยคัดเลือกจากผลงานการก่อสร้างที่มีความโดดเด่น ทั้งยังเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

สุดท้ายนี้ คณะกรรมการบริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) ขอขอบพระคุณผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ ที่ให้การสนับสนุนและมอบความไว้วางใจต่อบริษัทฯ จนทำให้บริษัทฯ ประสบความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่องและมั่นคง ขอให้เชื่อมั่นว่าคณะกรรมการบริษัท จะยังคงสานต่อความมุ่งมั่นและทุ่มเท พร้อมกำกับดูแลบริษัทฯ ให้ดำเนินธุรกิจอย่างรอบคอบโดยยึดมั่นในหลักความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส ธรรมาภิบาล จริยธรรม ควบคู่กับความถูกต้องตามกฎหมาย เพื่อนำบริษัทฯ ก้าวไปสู่บริษัทฯ ชั้นนำ ที่เติบโตได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน และสร้างสรรค์ที่อยู่อาศัยดีๆ ให้กับสังคมไทยต่อไป

 

ดร. ประทีป ตั้งมติธรรม
ประธานกรรมการบริหาร
บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)