ข้อมูลบริษัท

สาส์นจากประธานกรรมการ

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

ปี 2560 ที่ผ่านมา ภาวะเศรษฐกิจไทยของตลาดอสังหาริมทรัพย์โดยรวมยังอยู่ในภาวะทรงตัว เนื่องจากสถานการณ์ทางการเมืองภายในประเทศยังไม่มีความชัดเจนและอุปสรรคสำคัญยังคงเป็นเรื่องหนี้สินครัวเรือนที่มีอัตราเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับความเข้มงวดในการปล่อยสินเชื่อของสถาบันการเงิน ส่งผลให้การปฏิเสธสินเชื่อสูง

อย่างไรก็ตาม ยังมีปัจจัยบวกในด้านความคืบหน้าการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานคมนาคมขนส่งของภาคครัฐ อาทิเช่น โครงการรถไฟฟ้าในเมือง, โครงการระเบียงเขตเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC: Eastern Economic Corridor) ของรัฐบาลที่ส่งเสริมการลงทุนใน 3 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดชลบุรี จังหวัดระยอง และจังหวัดฉะเชิงเทรา, โครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง รวมทั้งอัตราเงินเฟ้อและอัตราดอกเบี้ยยังอยู่ในระดับต่ำ จากปัจจัยบวกดังกล่าว ส่งผลให้การลงทุนในภาคเอกชน รวมไปถึงภาคอุตสาหกรรมบางราย มีการลงทุนเพื่อขยายกำลังการผลิต การฟื้นตัวเริ่มมีความชัดเจนซึ่งเป็นผลดีสำหรับภาคธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ โดยเฉพาะบริษัทรายใหญ่ ทำให้มีส่วนแบ่งตลาดเพิ่มขึ้น

ในปีที่ผ่านมา บริษัทฯ และบริษัทย่อยสามารถทำยอดขายได้สูงสุด (High Record) 30,777 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2559 คิดเป็น 14% ซึ่งเป็นยอดขายที่สูงกว่าเป้าที่ตั้งไว้ 27,000 ล้านบาท โดยมีสัดส่วนโครงการอาคารชุด 50% และโครงการบ้านจัดสรร 50% บริษัทฯ และบริษัทย่อยเปิดตัวโครงการใหม่ทั้งหมด 20 โครงการ แบ่งเป็นโครงการแนวราบ 15 โครงการ และโครงการอาคารชุด 5 โครงการ ส่วนทางด้านรายได้รวมก็เติบโตในทิศทางเดียวกับยอดขาย โดยรายได้รวมสำหรับปี 2560 เท่ากับ 25,789 ล้านบาท กำไรสุทธิ 5,812 ล้านบาท หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้นประมาณร้อยละ 69 ต้นทุนการเงินอัตราเฉลี่ย 2.84 % ต่อปี สินทรัพย์เติบโตสูงขึ้น 8 % และส่วนของผู้ถือหุ้นเติบโต 20 % และบริษัทฯ ยังคงระดับความน่าเชื่อถือจากการจัดอันดับ Credit Rating ของ TRIS ที่อยู่ในระดับ A/Stable

ปัจจุบันกลุ่มบริษัทฯ มีโครงการอยู่ระหว่างการพัฒนาประมาณ 120 โครงการ ครอบคลุมพื้นที่กรุงเทพฯ ปริมณฑล หัวเมืองต่างจังหวัด เช่น เชียงใหม่ ชลบุรี ภูเก็ต ระยอง ขอนแก่น อุบลราชธานี อุดรธานี นครศรีธรรมราช สุราษฎร์ธานี นครราชสีมา สงขลา เป็นต้น เป็นมูลค่ากว่า 272,771 ล้านบาท โดยมียอดขายที่รอรับรู้รายได้ (Backlog) ประมาณ 39,187 ล้านบาท นอกจากนี้ บริษัทฯ มีนโยบายรักษาฐานทุนให้แข็งแกร่งเพื่อให้ธุรกิจของบริษัทฯ สามารถเติบโตได้อย่างสม่ำเสมอและยั่งยืน ซึ่งในช่วงเดือนกันยายนที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะใช้ซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ เพื่อขยายโครงการทั้งในประเทศและต่างประเทศ และจ่ายคืนเงินกู้เพื่อลดภาระดอกเบี้ยให้ต่ำลง ซึ่งจะส่งผลให้บริษัทฯ มีกำไรเพิ่มขึ้น ในปี 2561 บริษัทฯ มีแผนเปิดโครงการใหม่ 35 โครงการ ครอบคลุมทำเลทั่วประเทศทุกประเภทสินค้า เพื่อเจาะตลาดให้ครอบคลุมทุกเซ็กเมนต์ รวมไปถึงการลงทุนพัฒนาโครงการขนาดใหญ่ในย่านธุรกิจติดถนนสาธรซึ่งเป็นโครงการแรกที่ออกแบบเป็นมิกซ์ยูส พร้อมเน้นออกแบบผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ ให้มีความหลากหลายคำนึงถึง การประหยัดพลังงาน เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งนำนวัตกรรม เทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์ใหม่ๆ มาใช้กับงานออกแบบโครงการ เป็นซึ่งยุทธศาสตร์ “Sustainable Growth 2018” ที่เน้นพัฒนาที่อยู่อาศัยให้สอดคล้องกับไลฟ์สไตล์ของผู้อยู่อาศัยในยุคดิจิทัล เช่น มีระบบ Home Automation Home Security และเอื้ออำนวยความสะดวกสบายแก่ผู้สูงอายุ เป็นต้น ซึ่งสอดคล้องกับภารกิจของบริษัทฯ คือ “สร้างสรรค์และพัฒนานวัตกรรมเพื่อผลประกอบการที่ดีและเติบโตอย่างยั่งยืน”

บริษัทฯ ยึดมั่นในปรัชญาการบริหารงาน โดยตั้งมั่นในการสร้างสรรค์ที่อยู่อาศัยที่มีคุณภาพ พัฒนาผลิตภัณฑ์ตลอดเวลา พัฒนาสังคมให้มีความปลอดภัยอบอุ่น พัฒนาการบริการที่ดี ด้วยความเป็นมืออาชีพ เพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้า เพื่อผลักดันให้ผลประกอบการมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง

บริษัทฯ ได้รักษาพัฒนามาตรฐาน และสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆ ตลอดจนการพัฒนาองค์กรพร้อมที่จะเติบโตอย่างยั่งยืน โดยยังคงมุ่งเน้นการดำเนินธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์โดยยึดหลักธรรมาภิบาล ทำให้ตลอดปี 2560 บริษัทฯ ได้รับรางวัลเกียรติยศจากองค์กรชั้นนำต่างๆ จำนวนมาก อาทิ รางวัลหุ้นยั่งยืน และรางวัลบริษัทจดทะเบียนด้านนักลงทุนสัมพันธ์ดีเด่น จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, รางวัล “Certificate of ESG100 Company” ประจำปี 2560 จาก ESG Rating ของสถาบันไทยพัฒน์, รางวัล Top 10 บริษัทยอดเยี่ยมแห่งปี 2017 จากนิตยสารการเงินธนาคาร และรางวัล Thailand Top Company Awards 2017 ในกลุ่มธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ โดยมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ร่วมกับ นิตยสาร Business+ ฯลฯ และรางวัล “Thailand's Top Brand Trust Index in the Real Estate Industry 2017” จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นต้น

 

ดร. ประทีป ตั้งมติธรรม
ประธานคณะกรรมการบริษัท
บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)