ข้อมูลสำหรับผู้ถือหุ้น

นโยบายและการจ่ายเงินปันผล

เพื่อการขยายตัวและการเติบโตอย่างยั่งยืนของบริษัทฯ บริษัทฯ มีนโยบายที่จะเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นในแต่ละปีไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษี แต่ในกรณีที่บริษัทฯ ยังมีผลขาดทุนสะสมอยู่ บริษัทฯ ไม่สามารถจ่ายเงินปันผลได้ ทั้งนี้ตามที่ระบุไว้ในข้อบังคับของบริษัทฯ นอกจากนี้ภายใต้ข้อกำหนดสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้ของบริษัทฯนั้น บริษัทฯ สามารถจ่ายเงินปันผลได้ไม่เกินร้อยละ 60 ของกำไรสุทธิในปีนั้นๆ อย่างไรก็ตามคณะกรรมการบริษัท อาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว เมื่อเห็นว่าบริษัทฯ มีผลกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้น และรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป

เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2559 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 8/2559 มีมติอนุมัติให้บริษัทฯ จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลหุ้นละ 0.50 บาท ในวันที่ 6 กันยายน 2559

ต่อมาที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2560 วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560 เห็นชอบให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ในวันที่ 21 เมษายน 2560 เพื่อพิจารณาอนุมัติจัดสรรกำไรประจำปี 2559 งวดการดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2559 ถึง 31 ธันวาคม 2559 เพื่อจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 1.05 บาท ซึ่งคงเหลือเงินปันผล หุ้นละ 0.55 บาท จ่ายในวันที่ 09 พฤษภาคม 2560

อย่างไรก็ตาม บริษัทฯมีเงื่อนไขในการรักษาเงื่อนไขการจ่ายเงินปันผลตามสัญญาเงินกู้ กล่าวคือ บริษัทฯ ต้องไม่จ่ายเงินปันผล ไม่ว่าเฉพาะกาลหรือประจำปี หรือแจกจ่ายให้ผลประโยชน์หรือผลตอบแทนใดๆ แก่ผู้ถือหุ้น ไม่ว่ารายใดรายหนึ่งหรือทั้งหมดและไม่ว่าจะโดยทางใดหรือวิธีการใดเว้นแต่จะมีเหตุการณ์ต่อไปนี้เกิดขึ้นครบทุกข้อ

(1) บริษัทฯ ไม่ได้ตกเป็นผู้ผิดตามสัญญาเงินกู้ยืม และ

(2) บริษัทฯ แสดงหลักฐานให้แก่เจ้าหนี้พิจารณาและเห็นว่าในปีที่จะจ่ายเงินปันผล และ/หรือผลประโยชน์และ/หรือผลตอบแทนใดๆ ดังกล่าวนั้น บริษัทฯ ได้สำรองเงินไว้ในจำนวนที่เพียงพอที่จะชำระดอกเบี้ยและต้นเงินทั้งหมดที่ถึงกำหนดชำระในปีที่จะจ่ายเงินปันผล และ/หรือ ผลประโยชน์ และ/หรือ ผลตอบแทนใดๆ ดังกล่าวให้ครบถ้วน

สำหรับบริษัทย่อยนั้น ไม่ได้กำหนดนโยบายการจ่ายเงินปันผลที่แน่นอน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับผลประกอบการของแต่ละบริษัทในแต่ละปี

วันที่
คณะกรรมการมีมติ
วันที่
ขึ้นเครื่องหมาย
วันที่
จ่ายเงินปันผล
ประเภท
เงินปันผล
เงินปันผล
(ต่อหุ้น)
หน่วย วันผลประกอบการ
26/02/62 12/03/62 08/05/62 เงินปันผล 0.60 บาท 01/07/61-31/12/61
14/08/61 28/08/61 11/09/61 เงินปันผล 0.40 บาท 01/01/61-30/06/61
21/02/60 03/03/60 09/05/60 เงินปันผล 0.55 บาท 01/07/59-31/12/59
09/08/59 19/08/59 06/09/59 เงินปันผล 0.50 บาท 01/01/59-30/06/59
23/02/59 07/03/59 10/05/59 เงินปันผล 0.50 บาท 01/07/58-31/12/58
11/08/58 21/08/58 08/09/58 เงินปันผล 0.50 บาท 01/01/58-30/06/58
25/02/58 09/03/58 06/05/58 เงินปันผล 0.65 บาท 01/07/57-31/12/57
13/08/57 25/08/57 10/09/57 เงินปันผล 0.35 บาท 01/01/57-30/06/57
25/02/57 07/03/57 06/05/57 เงินปันผล 0.40 บาท 01/07/56-31/12/56
13/08/56 23/08/56 10/09/56 เงินปันผล 0.30 บาท 01/01/56-30/06/56
27/02/56 11/03/56 07/05/56 เงินปันผล 0.35 บาท 01/07/55-31/12/55
14/08/55 24/08/55 10/09/55 เงินปันผล 0.30 บาท 01/01/55-30/06/55
13/03/55 08/05/55 23/05/55 เงินปันผล 0.30 บาท 01/07/54-31/12/54
09/08/54 19/08/54 05/09/54 เงินปันผล 0.35 บาท 01/01/54-30/06/54
14/03/54 04/05/54 19/05/54 เงินปันผล 0.30 บาท 01/07/53-31/12/53
10/08/53 23/08/53 08/09/53 เงินปันผล 0.30 บาท 01/01/53-30/06/53
09/03/53 30/04/53 18/05/53 เงินปันผล 0.35 บาท 01/07/52-31/12/52
11/08/52 21/08/52 04/09/52 เงินปันผล 0.25 บาท 01/01/52-30/06/52