ห้องข่าว

ปฏิทินนักลงทุนสัมพันธ์
วันที่ กิจกรรม สถานที่
15 สิงหาคม 2561
- บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ไตรมาส 2/2561 ห้องประชุม 603 อาคาร บี ชั้น 6 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
24 เมษายน 2561
- กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ณ ชั้น 33 อาคารศุภาลัย แกรนด์ ทาวเวอร์ เลขที่ 1011 ถ. พระราม 3 แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กทม. 10120
22 กุมภาพันธ์ 2561
- บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ไตรมาส 4/2560 ห้องประชุม 603 อาคาร บี ชั้น 6 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
วันที่ กิจกรรม สถานที่
12 กันยายน 2560 - กำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น 1/2560 ณ ชั้น 33 อาคารศุภาลัย แกรนด์ ทาวเวอร์ เลขที่ 1011 ถ. พระราม 3 แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กทม. 10120 
23 สิงหาคม 2560
- บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ไตรมาส 2/2560 ห้องประชุม 603 อาคาร บี ชั้น 6 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
21 เมษายน 2560 - กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ณ ชั้น 33 อาคารศุภาลัย แกรนด์ ทาวเวอร์ เลขที่ 1011 ถ. พระราม 3 แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กทม. 10120 
27 กุมภาพันธ์ 2560
- บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ไตรมาส 4/2559 ห้องประชุม 603 อาคาร บี ชั้น 6 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
วันที่ กิจกรรม สถานที่
10 สิงหาคม 2559
- บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ไตรมาส 2/2559 ห้องประชุม 603 อาคาร บี ชั้น 6 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
เมษายน 2559 - กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ณ ชั้น 33 อาคารศุภาลัย แกรนด์ ทาวเวอร์ เลขที่ 1011 ถ. พระราม 3 แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กทม. 10120 
เมษายน 2559 - การประชุมนักวิเคราะห์ ไตรมาส 1/2559 ณ ชั้น 33 อาคารศุภาลัย แกรนด์ ทาวเวอร์ เลขที่ 1011 ถ. พระราม 3 แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กทม. 10120 
มีนาคม 2559 - บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ไตรมาส 4/2558 ห้องประชุม 603 อาคาร บี ชั้น 6 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
มกราคม 2559 - การประชุมนักวิเคราะห์ สำหรับปี 2558 ณ ชั้น 33 อาคารศุภาลัย แกรนด์ ทาวเวอร์ เลขที่ 1011 ถ. พระราม 3 แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กทม. 10120 
วันที่ กิจกรรม สถานที่
ตุลาคม 2558 - การประชุมนักวิเคราะห์ ไตรมาส 3/2558 ณ ชั้น 33 อาคารศุภาลัย แกรนด์ ทาวเวอร์ เลขที่ 1011 ถ. พระราม 3 แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กทม. 10120 
สิงหาคม 2558 - บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ไตรมาส 2/2558
ห้องประชุม 603 อาคาร บี ชั้น 6 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
กรกฎาคม 2558 - การประชุมนักวิเคราะห์ ไตรมาส 2/2558 ณ ชั้น 33 อาคารศุภาลัย แกรนด์ ทาวเวอร์ เลขที่ 1011 ถ. พระราม 3 แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กทม. 10120 
เมษายน 2558 - กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ณ ชั้น 33 อาคารศุภาลัย แกรนด์ ทาวเวอร์ เลขที่ 1011 ถ. พระราม 3 แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กทม. 10120 
เมษายน 2558 - การประชุมนักวิเคราะห์ ไตรมาส 1/2558 ณ ชั้น 33 อาคารศุภาลัย แกรนด์ ทาวเวอร์ เลขที่ 1011 ถ. พระราม 3 แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กทม. 10120 
มีนาคม 2558 - บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ไตรมาส 4/2557 ห้องประชุม 603 อาคาร บี ชั้น 6 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
มกราคม 2558 - การประชุมนักวิเคราะห์ สำหรับปี 2557 ณ ชั้น 33 อาคารศุภาลัย แกรนด์ ทาวเวอร์ เลขที่ 1011 ถ. พระราม 3 แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กทม. 10120 
วันที่ กิจกรรม สถานที่
ตุลาคม 2557 - การประชุมนักวิเคราะห์ ไตรมาส 3/2557 ณ ชั้น 33 อาคารศุภาลัย แกรนด์ ทาวเวอร์ เลขที่ 1011 ถ. พระราม 3 แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กทม. 10120 
สิงหาคม 2557 - บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ไตรมาส 2/2557 ห้องประชุม 603 อาคาร บี ชั้น 6 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
กรกฎาคม 2557 - การประชุมนักวิเคราะห์ ไตรมาส 2/2557 ณ ชั้น 33 อาคารศุภาลัย แกรนด์ ทาวเวอร์ เลขที่ 1011 ถ. พระราม 3 แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กทม. 10120 
เมษายน 2557 - กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 ณ ชั้น 33 อาคารศุภาลัย แกรนด์ ทาวเวอร์ เลขที่ 1011 ถ. พระราม 3 แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กทม. 10120 
เมษายน 2557 - การประชุมนักวิเคราะห์ ไตรมาส 1/2557 ณ ชั้น 33 อาคารศุภาลัย แกรนด์ ทาวเวอร์ เลขที่ 1011 ถ. พระราม 3 แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กทม. 10120 
กุมภาพันธ์ 2557 - บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ไตรมาส 4/2556 ห้องประชุม 603 อาคาร บี ชั้น 6 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
มกราคม 2557 - การประชุมนักวิเคราะห์ สำหรับปี 2556 ณ ชั้น 33 อาคารศุภาลัย แกรนด์ ทาวเวอร์ เลขที่ 1011 ถ. พระราม 3 แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กทม. 10120 
วันที่ กิจกรรม สถานที่
พฤศจิกายน 2556 - สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 3 (F45-3) ณ ชั้น 33 อาคารศุภาลัย แกรนด์ ทาวเวอร์ เลขที่ 1011 ถ. พระราม 3 แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กทม. 10120 
พฤศจิกายน 2556 - ชี้แจงผลการดำเนินงานสำหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 56 ณ ชั้น 33 อาคารศุภาลัย แกรนด์ ทาวเวอร์ เลขที่ 1011 ถ. พระราม 3 แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กทม. 10120 
ตุลาคม 2556 - การเสนอชื่อบุคคลเป็นกรรมการ คำถามล่วงหน้าและเพิ่มวาระประชุมผู้ถือหุ้นปี 2556 ณ ชั้น 33 อาคารศุภาลัย แกรนด์ ทาวเวอร์ เลขที่ 1011 ถ. พระราม 3 แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กทม. 10120 
ตุลาคม 2556 - การประชุมนักวิเคราะห์ ไตรมาส 3/2556 ณ ชั้น 33 อาคารศุภาลัย แกรนด์ ทาวเวอร์ เลขที่ 1011 ถ. พระราม 3 แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กทม. 10120 
สิงหาคม 2556 - สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 2 (F45-3) ณ ชั้น 33 อาคารศุภาลัย แกรนด์ ทาวเวอร์ เลขที่ 1011 ถ. พระราม 3 แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กทม. 10120 
สิงหาคม 2556 - ชี้แจงผลการดำเนินงานสำหรับงวดสามเดือนและหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2556 ณ ชั้น 33 อาคารศุภาลัย แกรนด์ ทาวเวอร์ เลขที่ 1011 ถ. พระราม 3 แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กทม. 10120 
สิงหาคม 2556 - จ่ายปันผลระหว่างกาล ณ ชั้น 33 อาคารศุภาลัย แกรนด์ ทาวเวอร์ เลขที่ 1011 ถ. พระราม 3 แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กทม. 10120 
กรกฎาคม 2556 - การประชุมนักวิเคราะห์ ไตรมาส 2/2556 ณ ชั้น 33 อาคารศุภาลัย แกรนด์ ทาวเวอร์ เลขที่ 1011 ถ. พระราม 3 แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กทม. 10120 
พฤษภาคม 2556 - ชี้แจงผลการดำเนินงานสำหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2556 ณ ชั้น 33 อาคารศุภาลัย แกรนด์ ทาวเวอร์ เลขที่ 1011 ถ. พระราม 3 แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กทม. 10120 
พฤษภาคม 2556 - สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 1 (F45-3) ณ ชั้น 33 อาคารศุภาลัย แกรนด์ ทาวเวอร์ เลขที่ 1011 ถ. พระราม 3 แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กทม. 10120 
พฤษภาคม 2556 - การเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 ทางเว็บไซต์ของบริษัท ณ ชั้น 33 อาคารศุภาลัย แกรนด์ ทาวเวอร์ เลขที่ 1011 ถ. พระราม 3 แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กทม. 10120 
เมษายน 2556 - แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 ณ ชั้น 33 อาคารศุภาลัย แกรนด์ ทาวเวอร์ เลขที่ 1011 ถ. พระราม 3 แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กทม. 10120 
เมษายน 2556 - การประชุมนักวิเคราะห์ ไตรมาส 1/2556 ณ ชั้น 33 อาคารศุภาลัย แกรนด์ ทาวเวอร์ เลขที่ 1011 ถ. พระราม 3 แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กทม. 10120 
มีนาคม 2556 - กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 และจ่ายปันผล ณ ชั้น 33 อาคารศุภาลัย แกรนด์ ทาวเวอร์ เลขที่ 1011 ถ. พระราม 3 แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กทม. 10120 
มีนาคม 2556 - หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 ณ ชั้น 33 อาคารศุภาลัย แกรนด์ ทาวเวอร์ เลขที่ 1011 ถ. พระราม 3 แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กทม. 10120 
กุมภาพันธ์ 2556 - สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ประจำปี (F45-3) ณ ชั้น 33 อาคารศุภาลัย แกรนด์ ทาวเวอร์ เลขที่ 1011 ถ. พระราม 3 แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กทม. 10120 
กุมภาพันธ์ 2556 - ชี้แจงผลการดำเนินงานสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 ณ ชั้น 33 อาคารศุภาลัย แกรนด์ ทาวเวอร์ เลขที่ 1011 ถ. พระราม 3 แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กทม. 10120 
มกราคม 2556 - การประชุมนักวิเคราะห์ สำหรับปี 2555 ณ ชั้น 33 อาคารศุภาลัย แกรนด์ ทาวเวอร์ เลขที่ 1011 ถ. พระราม 3 แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กทม. 10120