ข้อมูลทางการเงิน

ปฏิทินกิจกรรม
วันที่ ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
12 กันยายน 2560 - กำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น 1/2560
23 สิงหาคม 2560
08 สิงหาคม 2560
- บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ไตรมาส 2/2560
- งบการเงินไตรมาสที่ 2/5560
9 พฤษภาคม 2560 - งบการเงินไตรมาส 1/2560
21 เมษายน 2560 - กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560
27 กุมภาพันธ์ 2560
21 กุมภาพันธ์ 2560
- บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ไตรมาส 4/2559
- งบการเงินไตรมาส 4/2559
10 สิงหาคม 2559
09 สิงหาคม 2559
- บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ไตรมาส 2/2559
- งบการเงินไตรมาสที่ 2/2559
พฤษภาคม 2559 - งบการเงินไตรมาสที่ 1/2559
เมษายน 2559 - กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559
- การประชุมนักวิเคราะห์ ไตรมาส 1/2559
มีนาคม 2559 - บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ไตรมาส 4/2558
กุมภาพันธ์ 2559 - งบการเงินไตรมาส 4/2558
มกราคม 2559 - การประชุมนักวิเคราะห์ สำหรับปี 2558
พฤศจิกายน 2558 - งบการเงินไตรมาสที่ 3/2558
ตุลาคม 2558 - การประชุมนักวิเคราะห์ ไตรมาส 3/2558
สิงหาคม 2558 - บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ไตรมาส 2/2558
- งบการเงินไตรมาสที่ 2/2558
กรกฎาคม 2558 - การประชุมนักวิเคราะห์ ไตรมาส 2/2558
พฤษภาคม 2558 - งบการเงินไตรมาสที่ 1/2558
เมษายน 2558 - กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558
- การประชุมนักวิเคราะห์ ไตรมาส 1/2558
มีนาคม 2558 - บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ไตรมาส 4/2557
กุมภาพันธ์ 2558 - งบการเงินไตรมาส 4/2557
มกราคม 2558 - การประชุมนักวิเคราะห์ สำหรับปี 2557
พฤศจิกายน 2557 - งบการเงินไตรมาสที่ 3/2557
ตุลาคม 2557 - การประชุมนักวิเคราะห์ ไตรมาส 3/2557
สิงหาคม 2557 - งบการเงินไตรมาสที่ 2/2557
- บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ไตรมาส 2/2557
กรกฎาคม 2557 - การประชุมนักวิเคราะห์ ไตรมาส 2/2557
พฤษภาคม 2557 - งบการเงินไตรมาสที่ 1/2557
เมษายน 2557 - กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557
- การประชุมนักวิเคราะห์ ไตรมาส 1/2557
กุมภาพันธ์ 2557 - งบการเงินไตรมาส 4/2556
- บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ไตรมาส 4/2556
มกราคม 2557 - การประชุมนักวิเคราะห์ สำหรับปี 2556
พฤศจิกายน 2556 - งบการเงินไตรมาสที่ 3/2556
- สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 3 (F45-3)
- ชี้แจงผลการดำเนินงานสำหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 56
ตุลาคม 2556 - การเสนอชื่อบุคคลเป็นกรรมการ คำถามล่วงหน้าและเพิ่มวาระประชุมผู้ถือหุ้นปี 2556
- การประชุมนักวิเคราะห์ ไตรมาส 3/2556
สิงหาคม 2556 - งบการเงินไตรมาสที่ 2/2556
- สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 2 (F45-3)
- ชี้แจงผลการดำเนินงานสำหรับงวดสามเดือนและหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2556
- จ่ายปันผลระหว่างกาล
กรกฎาคม 2556 - การประชุมนักวิเคราะห์ ไตรมาส 2/2556
พฤษภาคม 2556 - งบการเงินไตรมาสที่ 1/2556
- ชี้แจงผลการดำเนินงานสำหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2556
- สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 1 (F45-3)
- การเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 ทางเว็บไซต์ของบริษัท
เมษายน 2556 - แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556
- การประชุมนักวิเคราะห์ ไตรมาส 1/2556
มีนาคม 2556 - กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 และจ่ายปันผล
- หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556
กุมภาพันธ์ 2556 - งบการเงินรายปี 2555
- สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ประจำปี (F45-3)
- ชี้แจงผลการดำเนินงานสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554
มกราคม 2556 - การประชุมนักวิเคราะห์ สำหรับปี 2555