ข้อมูลทางการเงิน

ข้อมูลสำคัญทางการเงิน

* อ้างอิงจากรายงานประจำปี 2561 (หน่วย:ล้านบาท)

ข้อมูลสำคัญทางการเงิน 2557 2558 2559 2560
(ปรับปรุงใหม่)
2561
ยอดขายตามสัญญา 19,386 23,011 23,591 30,424 33,009
รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์ 18,270 20,999 22,902 24,401 25,203
รายได้รวม 18,671 21,523 23,492 25,573 25,810
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 5,722 5,692 6,262 7,368 7,291
กำไรสำหรับปี 4,478 4,349 4,887 5,814 5,770
สินทรัพย์รวม 38,031 47,287 51,680 55,746 57,704
หนี้สินรวม 20,053 26,837 28,068 27,335 22,982
ส่วนของผู้ถือหุ้น 17,977 20,450 23,612 28,411 34,722
จำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว (ล้านหุ้น) 1,716.55 1,716.55 1,716.55 1,716.55 2,143.08
กำไรสุทธิต่อหุ้น (บาท) 2.61 2.53 2.85 3.39 2.92
มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ (บาท) 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น (บาท) 10.47 11.91 13.76 16.55 16.20
เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท) 1.00 1.00 1.05 - 1.00


อัตราส่วนทางการเงิน 2557 2558 2559 2560 2561
อัตราส่วนกำไรขั้นต้นจากการขายอสังหาริมทรัพย์ (ร้อยละ) 24 20 21 23 22
อัตรากำไรสุทธิต่อรายได้รวม (ร้อยละ) 25 21 21 20 17
อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (ร้อยละ) 20 25 21 21 20
อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม (ร้อยละ) 12 9 9 10 10
อัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 0.66 0.95 0.87 0.68 0.39


ข้อมูลสำคัญสำหรับผู้ถือหุ้น

วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562

วันที่ 23 เมษายน 2562 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 33 อาคารศุภาลัยแกรนด์ทาวเวอร์ เลขที่ 1011 ถนนพระราม 3 แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120

เงินปันผลเสนอจ่าย : 1.00 บาทต่อหุ้น
เงินปันผลระหว่างกาล : 0.40 บาทต่อหุ้น
เงินปันผลงวดครึ่งปีหลัง : 0.60 บาทต่อหุ้น
วันที่จ่ายเงินปันผล : 8 พฤษภาคม 2562