ข้อมูลทางการเงิน

ข้อมูลสำคัญทางการเงิน

* อ้างอิงจากรายงานประจำปี 2558 (หน่วย:ล้านบาท)

ข้อมูลสำคัญทางการเงิน 2554 2555 2556 2557 2558
ยอดขายตามสัญญา 1 15,911 21,323 17,494 18,726 22,086
รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์ 12,466 11,260 12,322 18,270 20,999
รายได้รวม 12,809 11,649 12,742 18,671 21,523
กำไรก่อนภาษีเงินได้ 3,991 3,653 3,676 5,722 5,692
กำไรสุทธิ 2,568 2,744 2,882 4,478 4,349
สินทรัพย์รวม 20,495 23,653 30,675 38,031 47,287
หนี้สินรวม 9,362 10,766 15,966 20,053 26,837
ส่วนของผู้ถือหุ้น 11,132 12,888 14,709 17,977 20,450
จำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว (ล้านหุ้น) 1,716.55 1,716.55 1,716.55 1,716.55 1,716.55
กำไรสุทธิต่อหุ้น (บาท) 1.50 1.60 1.68 2.61 2.53
มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ (บาท) 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น (บาท) 6.49 7.51 8.57 10.47 11.91
เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท) 0.65 0.65 0.70 1.00 1.00

หมายเหตุ: 1 เฉพาะบริษัทฯ เท่านั้นอัตราส่วนทางการเงิน 2554 2555 2556 2557 2558
อัตราส่วนกำไรขั้นต้นจากการขายอสังหาริมทรัพย์ (ร้อยละ) 42 44 41 42 38
อัตรากำไรสุทธิต่อรายได้รวม (ร้อยละ) 20 24 23 24 20
อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (ร้อยละ) 23 21 20 25 21
อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม (ร้อยละ) 13 12 9 12 9
อัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 0.40 0.25 0.51 0.66 0.95


ข้อมูลสำคัญสำหรับผู้ถือหุ้น

วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559

วันที่ 22 เมษายน 2559 เวลา 14.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 33 อาคารศุภาลัยแกรนด์ทาวเวอร์
เลขที่ 1011 ถนนพระราม 3 แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120

เงินปันผลเสนอจ่าย : 1.00 บาทต่อหุ้น
วันที่จ่ายเงินปันผล : 10 พฤษภาคม 2559