ข้อมูลทางการเงิน

ข้อมูลสำคัญทางการเงิน

* อ้างอิงจากรายงานประจำปี 2560 (หน่วย:ล้านบาท)

ข้อมูลสำคัญทางการเงิน 2556 2557 2558 2559 2560
ยอดขายตามสัญญา 18,577 19,386 23,011 23,591 30,424
รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์ 12,322 18,270 20,999 22,902 24,617
รายได้รวม 12,742 18,671 21,523 23,492 25,789
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 3,676 5,722 5,692 6,262 7,366
กำไรสำหรับปี 2,882 4,478 4,349 4,887 5,812
สินทรัพย์รวม 30,675 38,031 47,287 51,680 55,702
หนี้สินรวม 15,966 20,053 26,837 28,068 27,322
ส่วนของผู้ถือหุ้น 14,709 17,977 20,450 23,612 28,380
จำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว (ล้านหุ้น) 1,716.55 1,716.55 1,716.55 1,716.55 1,716.55
กำไรสุทธิต่อหุ้น (บาท) 1.68 2.61 2.53 2.85 3.39
มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ (บาท) 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น (บาท) 8.57 10.47 11.91 13.76 16.53
เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท) 0.70 1.00 1.00 1.05 -


อัตราส่วนทางการเงิน 2556 2557 2558 2559 2560
อัตราส่วนกำไรขั้นต้นจากการขายอสังหาริมทรัพย์ (ร้อยละ) 41 42 38 38 38
อัตรากำไรสุทธิต่อรายได้รวม (ร้อยละ) 23 24 20 21 23
อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (ร้อยละ) 20 25 21 21 20
อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม (ร้อยละ) 9 12 9 9 10
อัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 0.51 0.66 0.95 0.87 0.69


ข้อมูลสำคัญสำหรับผู้ถือหุ้น

วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560

วันที่ 24 เมษายน 2561 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 33 อาคารศุภาลัยแกรนด์ทาวเวอร์
เลขที่ 1011 ถนนพระราม 3 แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120

เงินปันผลเสนอจ่าย : งดจ่ายเงินปันผล