ข้อมูลทางการเงิน

งบการเงิน
2563
งบการเงินไตรมาส 3/2563 ดาวน์โหลด
งบการเงินไตรมาส 2/2563 ดาวน์โหลด
งบการเงินไตรมาส 1/2563 ดาวน์โหลด
2562
งบการเงินรายปี 2562 ดาวน์โหลด
งบการเงินไตรมาส 3/2562 ดาวน์โหลด
งบการเงินไตรมาส 2/2562 ดาวน์โหลด
งบการเงินไตรมาส 1/2562 ดาวน์โหลด
2561
งบการเงินรายปี 2561 ดาวน์โหลด
งบการเงินไตรมาส 3/2561 ดาวน์โหลด
งบการเงินไตรมาส 2/2561 ดาวน์โหลด
งบการเงินไตรมาส 1/2561 ดาวน์โหลด
2560
งบการเงินรายปี 2560 ดาวน์โหลด
งบการเงินไตรมาส 3/2560 ดาวน์โหลด
งบการเงินไตรมาส 2/2560 ดาวน์โหลด
งบการเงินไตรมาส 1/2560 ดาวน์โหลด
2559
งบการเงินรายปี 2559 ดาวน์โหลด
งบการเงินไตรมาส 3/2559 ดาวน์โหลด
งบการเงินไตรมาส 2/2559 ดาวน์โหลด
งบการเงินไตรมาส 1/2559 ดาวน์โหลด
2558
งบการเงินรายปี 2558 ดาวน์โหลด
งบการเงินไตรมาส 3/2558 ดาวน์โหลด
งบการเงินไตรมาส 2/2558 ดาวน์โหลด
งบการเงินไตรมาส 1/2558 ดาวน์โหลด
2557
งบการเงินรายปี 2557 ดาวน์โหลด
งบการเงินไตรมาส 3/2557 ดาวน์โหลด
งบการเงินไตรมาส 2/2557 ดาวน์โหลด
งบการเงินไตรมาส 1/2557 ดาวน์โหลด
2556
งบการเงินรายปี 2556 ดาวน์โหลด
งบการเงินไตรมาส 3/2556 ดาวน์โหลด
งบการเงินไตรมาส 2/2556 ดาวน์โหลด
งบการเงินไตรมาส 1/2556 ดาวน์โหลด
2555
งบการเงินรายปี 2555 ดาวน์โหลด
งบการเงินไตรมาส 3/2555 ดาวน์โหลด
งบการเงินไตรมาส 2/2555 ดาวน์โหลด
งบการเงินไตรมาส 1/2555 ดาวน์โหลด
2554
งบการเงินรายปี 2554 ดาวน์โหลด
งบการเงินไตรมาส 3/2554 ดาวน์โหลด
งบการเงินไตรมาส 2/2554 ดาวน์โหลด
งบการเงินไตรมาส 1/2554 ดาวน์โหลด
2553
งบการเงินรายปี 2553 ดาวน์โหลด
งบการเงินไตรมาส 3/2553 ดาวน์โหลด
งบการเงินไตรมาส 2/2553 ดาวน์โหลด
งบการเงินไตรมาส 1/2553 ดาวน์โหลด
2552
งบการเงินรายปี 2552 ดาวน์โหลด
งบการเงินไตรมาส 3/2552 ดาวน์โหลด
งบการเงินไตรมาส 2/2552 ดาวน์โหลด
งบการเงินไตรมาส 1/2552 ดาวน์โหลด
2551
งบการเงินรายปี 2551 ดาวน์โหลด
งบการเงินไตรมาส 3/2551 ดาวน์โหลด
งบการเงินไตรมาส 2/2551 ดาวน์โหลด
งบการเงินไตรมาส 1/2551 ดาวน์โหลด
2550
งบการเงินรายปี 2550 ดาวน์โหลด
งบการเงินไตรมาส 3/2550 ดาวน์โหลด
งบการเงินไตรมาส 2/2550 ดาวน์โหลด
งบการเงินไตรมาส 1/2550 ดาวน์โหลด
2549
งบการเงินรายปี 2549 ดาวน์โหลด
งบการเงินไตรมาส 3/2549 ดาวน์โหลด
งบการเงินไตรมาส 2/2549 ดาวน์โหลด
งบการเงินไตรมาส 1/2549 ดาวน์โหลด
2548
งบการเงินรายปี 2548 ดาวน์โหลด
งบการเงินไตรมาส 3/2548 ดาวน์โหลด
งบการเงินไตรมาส 2/2548 ดาวน์โหลด
งบการเงินไตรมาส 1/2548 ดาวน์โหลด
2547
งบการเงินรายปี 2547 ดาวน์โหลด
งบการเงินไตรมาส 3/2547 ดาวน์โหลด
งบการเงินไตรมาส 2/2547 ดาวน์โหลด
งบการเงินไตรมาส 1/2547 ดาวน์โหลด
2546
งบการเงินรายปี 2546 ดาวน์โหลด
งบการเงินไตรมาส 3/2546 ดาวน์โหลด
งบการเงินไตรมาส 2/2546 ดาวน์โหลด
งบการเงินไตรมาส 1/2546 ดาวน์โหลด
2545
งบการเงินรายปี 2545 ดาวน์โหลด
งบการเงินไตรมาส 3/2545 ดาวน์โหลด
งบการเงินไตรมาส 2/2545 ดาวน์โหลด
งบการเงินไตรมาส 1/2545 ดาวน์โหลด
2544
งบการเงินรายปี 2544 ดาวน์โหลด
งบการเงินไตรมาส 3/2544 ดาวน์โหลด
งบการเงินไตรมาส 2/2544 ดาวน์โหลด
งบการเงินไตรมาส 1/2544 ดาวน์โหลด
2543
งบการเงินรายปี 2543 ดาวน์โหลด
งบการเงินไตรมาส 3/2543 ดาวน์โหลด