ข้อมูลสำหรับผู้ถือหุ้น

โครงสร้างผู้ถือหุ้น

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 รายแรก ณ วันที่ 21 กันยายน 2560

ลำดับ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จำนวนหุ้น (หุ้น) % หุ้น
1.  นายประทีป ตั้งมติธรรม 413,595,644 24.09
2.  บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 130,224,837 7.59
3.  นางอัจฉรา ตั้งมติธรรม 90,188,200 5.25
4.  สำนักงานประกันสังคม 71,969,300 4.19
5.  THE BANK OF NEW YORK MELLON 65,500,000 3.82
6.  CHASE NOMINEES LIMITED 61,172,300 3.56
7.  UBS EUROPE SE, LUXEMBOURG BRANCH 35,465,000 2.07
8.  THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LIMITED 28,309,200 1.65
9.  STATE STREET BANK EUROPE LIMITED 25,000,535 1.46
10.  THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LIMITED 21,510,200 1.25