ข้อมูลสำหรับผู้ถือหุ้น

โครงสร้างผู้ถือหุ้น

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 รายแรก ณ วันที่ 13 มีนาคม 2562

ลำดับ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จำนวนหุ้น (หุ้น) % หุ้น
1. นายประทีป ตั้งมติธรรม 517,084,555 24.13
2. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 116,670,815 5.44
3. นางอัจฉรา ตั้งมติธรรม 112,735,250 5.26
4. สำนักงานประกันสังคม 112,385,200 5.24
5. THE BANK OF NEW YORK MELLON 55,860,200 2.61
6. SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED 55,250,975 2.58
7. UBS EUROPE SE, LUXEMBOURG BRANCH 51,551,250 2.41
8. STATE STREET EUROPE LIMITED 50,531,642 2.36
9. THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LIMITED 34,512,750 1.61
10. SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB 32,252,750 1.5