ข้อมูลสำหรับผู้ถือหุ้น

โครงสร้างผู้ถือหุ้น

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 รายแรก ณ วันที่ 24 สิงหาคม 2559

ลำดับ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จำนวนหุ้น (หุ้น) % หุ้น
1. นายประทีป ตั้งมติธรรม 413,595,644 24.09
2. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 185,620,566 10.81
3. นางอัจฉรา ตั้งมติธรรม 90,188,200 5.25
4. CHASE NOMINEES LIMITED 70,984,900 4.14
5. สำนักงานประกันสังคม 56,990,200 3.32
6. นายสันติ สิงหวังชา 40,594,000 2.36
7. STATE STREET BANK EUROPE LIMITED 39,609,476 2.31
8. SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN S.A. LUXEMBOURG 33,835,000 1.97
9. THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LIMITED, FUND SERVICES DEPARTMENT 28,309,200 1.65
10. THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LIMITED, FUND SERVICES DEPARTMENT 27,115,300 1.58