ข้อมูลสำหรับผู้ถือหุ้น

โครงสร้างผู้ถือหุ้น

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 รายแรก ณ วันที่ 8 มีนาคม 2560

ลำดับ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จำนวนหุ้น (หุ้น) % หุ้น
1.  นายประทีป ตั้งมติธรรม 413,595,644 24.09
2.  บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 169,046,646 9.85
3.  นางอัจฉรา ตั้งมติธรรม 90,188,200 5.25
4.  CHASE NOMINEES LIMITED 67,153,000 3.91
5.  สำนักงานประกันสังคม 61,652,400 3.59
6.  THE BANK OF NEW YORK MELLON 53,705,900 3.13
7.  UBS (LUXEMBOURG) S.A. 44,965,000 2.62
8.  THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LIMITED 39,967,500 2.33
9.  STATE STREET BANK EUROPE LIMITED 30,053,946 1.75
10.  THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LIMITED 28,309,200 1.65