ข้อมูลสำหรับผู้ถือหุ้น

โครงสร้างผู้ถือหุ้น

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 รายแรก ณ วันที่ 7 มีนาคม 2561

ลำดับ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จำนวนหุ้น (หุ้น) % หุ้น
1. นายประทีป ตั้งมติธรรม 404,971,444 21.80
2. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 140,518,072 7.56
3. สำนักงานประกันสังคม 93,429,300 5.03
4. นางอัจฉรา ตั้งมติธรรม 90,188,200 4.86
5. THE BANK OF NEW YORK MELLON 72,766,376 3.92
6. STATE STREET EUROPE LIMITED 58,570,750 3.15
7. UBS EUROPE SE, LUXEMBOURG BRANCH 35,465,000 1.91
8. นายนเรศ งามอภิชน 31,000,000 1.67
9. HSBC (SINGAPORE) NOMINEES PTE LTD 23,410,550 1.26
10. THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LIMITED 21,510,200 1.16