ข้อมูลสำหรับผู้ถือหุ้น

โครงสร้างผู้ถือหุ้น

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 รายแรก ณ วันที่ 28 สิงหาคม 2562

ลำดับ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จำนวนหุ้น (หุ้น) % หุ้น
1. กลุ่มตระกูลตั้งมติธรรม 1) 629,819,805 29.39
2. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 145,335,292 6.78
3. สำนักงานประกันสังคม 110,401,900 5.15
4. THE BANK OF NEW YORK MELLON 74,076,935 3.46
5. STATE STREET EUROPE LIMITED 71,352,312 3.33
6. UBS EUROPE SE, LUXEMBOURG BRANCH 51,551,250 2.41
7. SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED 47,295,454 2.21
8. THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LIMITED 33,067,650 1.54
9. SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB 32,252,750 1.50
10. นาย สันติ สิงหวังชา 32,243,700 1.50


หมายเหตุ: 1) กลุ่มนายประทีป ตั้งมติธรรม และผู้ที่เกี่ยวข้องตามมาตรา 258 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (พ.ศ. 2535) ประกอบด้วย 1). นายประทีป ตั้งมติธรรม 2). นางอัจฉรา ตั้งมติธรรม ถือหุ้นจำนวน 517,084,555 หุ้น และ 112,735,250 หุ้น หรือร้อยละ 24.13 และ 5.26 ตามลำดับ