ข้อมูลทางการเงิน

คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ
2563
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการไตรมาส 3/2563 ดาวน์โหลด
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการไตรมาส 2/2563 ดาวน์โหลด
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการไตรมาส 1/2563 ดาวน์โหลด
2562
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการรายปี 2562 ดาวน์โหลด
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการไตรมาส 3/2562 ดาวน์โหลด
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการไตรมาส 2/2562 ดาวน์โหลด
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการไตรมาส 1/2562 ดาวน์โหลด
2561
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการรายปี 2561 ดาวน์โหลด
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการไตรมาส 3/2561 ดาวน์โหลด
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการไตรมาส 2/2561 ดาวน์โหลด
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการไตรมาส 1/2561 ดาวน์โหลด
2560
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการรายปี 2560 ดาวน์โหลด
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการไตรมาส 3/2560 ดาวน์โหลด
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการไตรมาส 2/2560 ดาวน์โหลด
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการไตรมาส 1/2560 ดาวน์โหลด
2559
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการรายปี 2559 ดาวน์โหลด
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการไตรมาส 3/2559 ดาวน์โหลด
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการไตรมาส 2/2559 ดาวน์โหลด
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการไตรมาส 1/2559 ดาวน์โหลด
2558
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการรายปี 2558 ดาวน์โหลด
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการไตรมาส 3/2558 ดาวน์โหลด
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการไตรมาส 2/2558 ดาวน์โหลด
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการไตรมาส 1/2558 ดาวน์โหลด
2557
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการรายปี 2557 ดาวน์โหลด
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการไตรมาส 3/2557 ดาวน์โหลด
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการไตรมาส 2/2557 ดาวน์โหลด
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการไตรมาส 1/2557 ดาวน์โหลด
2556
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการรายปี 2556 ดาวน์โหลด
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการไตรมาส 3/2556 ดาวน์โหลด
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการไตรมาส 2/2556 ดาวน์โหลด
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการไตรมาส 1/2556 ดาวน์โหลด
2555
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการรายปี 2555 ดาวน์โหลด
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการไตรมาส 3/2555 ดาวน์โหลด
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการไตรมาส 2/2555 ดาวน์โหลด
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการไตรมาส 1/2555 ดาวน์โหลด
2554
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการรายปี 2554 ดาวน์โหลด
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการไตรมาส 3/2554 ดาวน์โหลด
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการไตรมาส 2/2554 ดาวน์โหลด
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการไตรมาส 1/2554 ดาวน์โหลด
2553
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการรายปี 2553 ดาวน์โหลด
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการไตรมาส 3/2553 ดาวน์โหลด
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการไตรมาส 2/2553 ดาวน์โหลด
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการไตรมาส 1/2553 ดาวน์โหลด
2552
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการรายปี 2552 ดาวน์โหลด
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการไตรมาส 3/2552 ดาวน์โหลด
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการไตรมาส 2/2552 ดาวน์โหลด
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการไตรมาส 1/2552 ดาวน์โหลด
2551
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการรายปี 2551 ดาวน์โหลด
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการไตรมาส 3/2551 ดาวน์โหลด
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการไตรมาส 2/2551 ดาวน์โหลด
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการไตรมาส 1/2551 ดาวน์โหลด