ข้อมูลสำหรับผู้ถือหุ้น

การประชุมผู้ถือหุ้น

 

ประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ดาวน์โหลด
การเสนอชื่อบุคคลเป็นกรรมการ คำถามล่วงหน้าและเพิ่มวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 71 KB.
หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทประจำปี 2564 ล่วงหน้า 92 KB.
 • แบบขอเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ของ บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)
71 KB.
 • แบบข้อมูลบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ของ บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)
119 KB.
หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นส่วนน้อยส่งคำถามเกี่ยวกับบริษัทฯ ก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 72 KB.
 • แบบส่งคำถามล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564
  ของ บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)
97 KB.
หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ล่วงหน้า 106 KB.
 • แบบขอเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564
  ของ บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)
83 KB.

 

ประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ดาวน์โหลด
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 12.4 MB.
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 276 KB.
 • รายงานประจำปี 2562
18.6 MB.
 • รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืนปี 2562
17.4 MB.
 • ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท
160 KB.
 • ประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้าและข้อบังคับบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
86.3 KB.
 • คำชี้แจงการลงทะเบียน การแสดงหลักฐานแสดงตนเข้าร่วมประชุม วิธีการมอบฉันทะ และการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น
113 KB.
 • ข้อมูลกรรมการอิสระที่บริษัทฯ กำหนดให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น
185 KB.
 • แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.
189 KB.
 • แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.
254 KB.
 • แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.
256 KB.
 • แผนที่ตั้งบริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)
319 KB.
 • แบบฟอร์มขอรับรายงานประจำปี และ/หรือ รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ประจำปี 2562
82.4 KB.
 • หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นส่วนน้อยส่งคำถามเกี่ยวกับบริษัทฯ และแบบส่งคำถามล่วงหน้าก่อนการ ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ของบริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)
94.6 KB.
 • มาตรการจัดการประชุมภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19
99.8 KB.
 
การเสนอชื่อบุคคลเป็นกรรมการ คำถามล่วงหน้าและเพิ่มวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 78 KB.
หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทประจำปี 2563 ล่วงหน้า 105 KB.
 • แบบขอเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ของ บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)
83 KB.
 • แบบข้อมูลบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ของ บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)
141 KB.
หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นส่วนน้อยส่งคำถามเกี่ยวกับบริษัทฯ ก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 88 KB.
 • แบบส่งคำถามล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563
  ของ บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)
109 KB.
หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ล่วงหน้า 130 KB.
 • แบบขอเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563
  ของ บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)
95 KB.

 

ประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ดาวน์โหลด
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 7.46 MB.
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 202 KB.
 • สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561
9.15 MB.
 • รายงานประจำปี 2561
14.10 MB.
 • รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืนปี 2561
14.10 MB.
 • ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท
137 KB.
 • ข้อบังคับบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
76 KB.
 • คำชี้แจงวิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียน การแสดงหลักฐานแสดงตนเข้าร่วมประชุมและการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น
102 KB.
 • ข้อมูลกรรมการอิสระที่บริษัทฯ กำหนดให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น
173 KB.
 • แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.
178 KB.
 • แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.
214 KB.
 • แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.
215 KB.
 • แผนที่ตั้งบริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)
301 KB.
 • แบบฟอร์มขอรับรายงานประจำปี และ/หรือ รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ประจำปี 2561
73 KB.
 
การเสนอชื่อบุคคลเป็นกรรมการ คำถามล่วงหน้าและเพิ่มวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 102 KB.
หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทประจำปี 2562 ล่วงหน้า 122 KB.
 • แบบขอเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 ของ บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)
99 KB.
 • แบบข้อมูลบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ของ บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)
167 KB.
หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นส่วนน้อยส่งคำถามเกี่ยวกับบริษัทฯ ก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 104 KB.
 • แบบส่งคำถามล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ของ บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)
125 KB.
หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ล่วงหน้า 157 KB.
 • แบบขอเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ของ บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)
111 KB.

 

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2561 บริษัทฯ ขอแจ้งเพิ่มเติมว่า กรรมการบริษัทเข้าร่วมประชุมจำนวน 11 ท่าน โดยมีสัดส่วนของกรรมการที่เข้าร่วมประชุมเท่ากับ 100% ของกรรมการทั้งหมด


ประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ดาวน์โหลด
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 9.4 MB.
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 356 KB.
 • สำเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560
584 KB.
 • รายงานประจำปี 2560
14.10 MB.
 • รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืนปี 2560
14.10 MB.
 • ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ
211 KB.
 • ข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
99.9 KB.
 • คำชี้แจงวิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียน การแสดงหลักฐานแสดงตนเข้าร่วมประชุมและการออกเสียง ลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น
136 KB.
 • ข้อมูลกรรมการอิสระที่บริษัทกำหนดให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น
207 KB.
 • แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.
237 KB.
 • แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.
372 KB.
 • แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.
342 KB.
 • แผนที่ตั้งบริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)
358 KB.
 
การเสนอชื่อบุคคลเป็นกรรมการ คำถามล่วงหน้าและเพิ่มวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 104 KB.
หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทประจำปี 2561 ล่วงหน้า 81 KB.
 • แบบขอเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 ของ บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)
323 KB.
 • แบบข้อมูลบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ของ บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)
808 KB.
หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นส่วนน้อยส่งคำถามเกี่ยวกับบริษัทฯ ก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 92 KB.
 • แบบส่งคำถามล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ของ บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)
552 KB.
หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ล่วงหน้า 141 KB.
 • แบบขอเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ของ บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)
332 KB.
ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560 ดาวน์โหลด
 • รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560
5.92 MB.
 • หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560
310 KB.
 • สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560
15.7 MB.
 • รายละเอียดการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ รุ่นที่ 4 ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม
  • แบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4)
149 KB.
  • รายละเอียดเบื้องต้นของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 4 (SPALI-W4) ที่จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น
144 KB.
  • ชี้แจงการเพิ่มทุน และงดจ่ายเงินปันผล
47.8 KB.
 • ข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
68 KB.
 • คำชี้แจงวิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียน การแสดงหลักฐานแสดงตนเข้าร่วมประชุมและการออกเสียง ลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น
122 KB.
 • ข้อมูลกรรมการอิสระที่บริษัทกำหนดให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น
275 KB.
 • แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.
167 KB.
 • แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.
229 KB.
 • แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.
340 KB.
 • แผนที่ตั้งบริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)
870 KB.
 
ประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ดาวน์โหลด
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 9.48 MB.
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 356 KB.
 • สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559
584 KB.
 • รายงานประจำปี 2559
14.10 MB.
 • ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ
211 KB.
 • ข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
99.9 KB.
 • คำชี้แจงวิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียน การแสดงหลักฐานแสดงตนเข้าร่วมประชุมและการออกเสียง ลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น
136 KB.
 • ข้อมูลกรรมการอิสระที่บริษัทกำหนดให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น
207 KB.
 • แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.
237 KB.
 • แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.
372 KB.
 • แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.
342 KB.
 • แผนที่ตั้งบริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)
358 KB.
 
การเสนอชื่อบุคคลเป็นกรรมการ คำถามล่วงหน้าและเพิ่มวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 91 KB.
หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ ประจำปี 2560 123 KB.
 • แบบขอเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560
114 KB.
 • แบบข้อมูลบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560
174 KB.
หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นส่งคำถามเกี่ยวกับบริษัทฯก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 111 KB.
 • แบบส่งคำถามล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560
182 KB.
หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 116 KB.
 • แบบขอเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560
118 KB.
ประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ดาวน์โหลด
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 11.8 MB.
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 554 KB.
 • สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558
750 KB.
 • รายงานประจำปี 2558
19.87 MB.
 • ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ
212 KB.
 • ข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
100 KB.
 • คำชี้แจงวิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียน การแสดงหลักฐานแสดงตนเข้าร่วมประชุมและการออกเสียง ลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น
136 KB.
 • ข้อมูลกรรมการอิสระที่บริษัทกำหนดให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น
203 KB.
 • แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.
327 KB.
 • แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.
374 KB.
 • แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.
342 KB.
 • แผนที่ตั้งบริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)
288 KB.
 
การเสนอชื่อบุคคลเป็นกรรมการ คำถามล่วงหน้าและเพิ่มวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 39.6 KB.
หลักเกณฑ์การให้สิทธิ์ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ ประจำปี 2559 73.7 KB.
 • แบบขอเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559
60.9 KB.
 • แบบข้อมูลบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559
70.1 KB.
หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นส่งคำถามเกี่ยวกับบริษัทฯก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 71.2 KB.
 • แบบส่งคำถามล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559
78.8 KB.
หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 69.0 KB.
 • แบบขอเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559
60.1 KB.
ประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ดาวน์โหลด
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558 14.0 MB.
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 440 KB.
 • สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557
342 KB.
 • รายงานประจำปี 2557
7.3 MB.
 • ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ
216 KB.
 • ข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
81 KB.
 • คำชี้แจงวิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียน การแสดงหลักฐานแสดงตนเข้าร่วมประชุมและการออกเสียง ลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น
104 KB.
 • ข้อมูลกรรมการอิสระที่บริษัทกำหนดให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น
166 KB.
 • แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.
224 KB.
 • แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.
339 KB.
 • แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.
347 KB.
 • แผนที่ตั้งบริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)
279 KB.
 
การเสนอชื่อบุคคลเป็นกรรมการ คำถามล่วงหน้าและเพิ่มวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558 301 KB.
หลักเกณฑ์การให้สิทธิ์ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ ประจำปี 2558 70.8 KB.
 • แบบขอเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558
69.9 KB.
 • แบบข้อมูลบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558
60.2 KB.
หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นส่งคำถามเกี่ยวกับบริษัทฯก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558 71.1 KB.
 • แบบส่งคำถามล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558
78.7 KB.
หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558 68.7 KB.
 • แบบขอเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558
59.8 KB.
ประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ดาวน์โหลด
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557 6.25 MB.
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 252 KB.
 • สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556
196 KB.
 • รายงานประจำปี 2556
4.9 MB.
 • ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ
186 KB.
 • ข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
64 KB.
 • คำชี้แจงวิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียน การแสดงหลักฐานแสดงตนเข้าร่วมประชุมและการออกเสียง
  ลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น
87 KB.
 • ข้อมูลกรรมการอิสระที่บริษัทกำหนดให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น
162 KB.
 • แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.
74 KB.
 • แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.
118 KB.
 • แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.
123 KB.
 • แผนที่ตั้งบริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)
826 KB.
การเสนอชื่อบุคคลเป็นกรรมการ คำถามล่วงหน้าและเพิ่มวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557 304 KB.
หลักเกณฑ์การให้สิทธิ์ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ ประจำปี 2557 68.7 KB.
 • แบบขอเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557
58.2 KB.
 • แบบข้อมูลบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557
67.0 KB.
หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นส่งคำถามเกี่ยวกับบริษัทฯก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557 67.7 KB.
 • แบบส่งคำถามล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557
75.6 KB.
หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557 67.2 KB.
 • แบบขอเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557
57.8 KB.
ประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ดาวน์โหลด
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2556 306 KB.
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 163 KB.
 • สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555
244 KB.
 • ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ
74 KB.
 • ข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
64 KB.
 • คำชี้แจงวิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียน การแสดงหลักฐานแสดงตนเข้าร่วมประชุมและการออกเสียง
  ลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น
87 KB.
 • ข้อมูลกรรมการอิสระที่บริษัทกำหนดให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น
76 KB.
 • แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.
74 KB.
 • แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.
118 KB.
 • แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.
123 KB.
 • แผนที่ตั้งบริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)
826 KB.
การเสนอชื่อบุคคลเป็นกรรมการ คำถามล่วงหน้าและเพิ่มวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2556 85.8 KB.
หลักเกณฑ์การให้สิทธิ์ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ ประจำปี 2556 117 KB.
 • แบบขอเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2556
57.3 KB.
 • แบบข้อมูลบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2556
59.6 KB.
หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นส่งคำถามเกี่ยวกับบริษัทฯก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2556 107 KB.
 • แบบส่งคำถามล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2556
132 KB.
หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2556 114 KB.
 • แบบขอเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2556
108 KB.
ประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ดาวน์โหลด
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2555 286 KB.
การเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการประจำปี 2555 86.9 KB.
แบบขอเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2555 79.2 KB.
แบบข้อมูลบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2555 69.4 KB.
แบบขอเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2555 77.4 KB.
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 227 KB.
 • สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554
359 KB.
 • รายงานประจำปี 2554
9.4 MB.
 • ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ
64 KB.
 • ข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
61 KB.
 • คำชี้แจงวิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียน การแสดงหลักฐานแสดงตนเข้าร่วมประชุมและการออกเสียง
  ลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น
82 KB.
 • ข้อมูลกรรมการอิสระที่บริษัทกำหนดให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น
58 KB.
 • แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.
66 KB.
 • แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.
100 KB.
 • แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.
105 KB.
 • แผนที่ตั้งบริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)
242 KB.
ประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ดาวน์โหลด
แบบขอเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้ง ประจำปี 2554 43 KB.
แบบข้อมูลบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้ง ประจำปี 2554 50 KB.
แบบขอเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม ประจำปี 2554 42 KB.
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2553 199 KB.
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554 188 KB.
 • สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2553
209 KB.
 • รายงานประจำปี 2553
4.9 MB.
 • ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ
108 KB.
 • ข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
70 KB.
 • คำชี้แจงวิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียน การแสดงหลักฐานแสดงตนเข้าร่วมประชุมและการออกเสียง
  ลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น
93 KB.
 • ข้อมูลกรรมการอิสระที่บริษัทกำหนดให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น
60 KB.
 • แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.
118 KB.
 • แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.
170 KB.
 • แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.
177 KB.
 • แผนที่ตั้งบริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)
669 KB.
ประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ดาวน์โหลด
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2553 352 KB.
 • รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2552
225 KB.
 • รายงานประจำปี 2552
7.9 MB.
 • ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ
176 KB.
 • ข้อบังคับบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
119 KB.
 • คำชี้แจงวิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียน การแสดงหลักฐานแสดงตนเข้าร่วมประชุม และการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น
158 KB.
 • ข้อมูลกรรมการอิสระที่บริษัทกำหนดให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น
120 KB.
 • แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.
290 KB.
 • แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.
372 KB.
 • แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.
379 KB.
 • แผนที่สถานที่ตั้งของบริษัท
152 KB.
ประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ดาวน์โหลด
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2551 85 KB.
 • รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2550
98 KB.
 • แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.
96 KB.
 • แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.
211 KB.
 • แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.
158 KB.