ข้อมูลบริษัท

โครงสร้างการถือหุ้น

แผนภาพแสดงโครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

Supalai Chart Indicating Shareholding Structure

1 ถือหุ้นโดยนายประทีป ตั้งมติธรรม และบุคคลตามมาตรา 258 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (พ.ศ. 2535)

2 นายประทีป ตั้งมติธรรม นายชวน ตั้งมติธรรม ซึ่งมีความสัมพันธ์เป็นพี่ชายของนายประทีป ตั้งมติธรรม และนางอัญชัญ ตั้งมติธรรมซึ่งเป็นภรรยา นายชวน ตั้งมติธรรม ถือหุ้นรวมกันร้อยละ 5.06 ของทุนชำระแล้ว ส่วนผู้ถือหุ้นที่เหลือเป็นบุคคลธรรมดาหลายรายที่มิได้มีความเกี่ยวข้องกับกลุ่มนายประทีป ตั้งมติธรรม

3 ส่วนผู้ถือหุ้นส่วนที่เหลือเป็นของกลุ่มนายชวน ตั้งมติธรรม ซึ่งมีความสัมพันธ์เป็นพี่ชายของนายประทีป ตั้งมติธรรม สัดส่วนรวม 4.65% และนิติบุคคลและบุคคลธรรมดาที่มิได้มีความเกี่ยวข้องกับกลุ่มนายประทีป ตั้งมติธรรม