ข้อมูลบริษัท

โครงสร้างการถือหุ้น

แผนภาพแสดงโครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

Supalai Chart Indicating Shareholding Structure

1 ถือหุ้นโดยคุณประทีป ตั้งมติธรรม และบุคคลตามมาตรา 258 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (พ.ศ. 2535)

2 นายชวน ตั้งมติธรรม ซึ่งมีความสัมพันธ์เป็นพี่ชายของนายประทีป ตั้งมติธรรม และนางอัญชัญ ตั้งมติธรรม ซึ่งเป็นภรรยาของนายชวน ตั้งมติธรรม ถือหุ้นรวมกันร้อยละ 3.15 ของทุนชำระแล้วส่วนผู้ถือหุ้นที่เหลือเป็นบุุคคลธรรมดาหลายรายที่มิได้มีความเกี่ยวข้องกับกลุ่มนายประทีป ตั้งมติธรรม

3 นายชวน ตั้งมติธรรม ซึ่งมีความสัมพันธ์เป็นพี่ชายของนายประทีป ตั้งมติธรรม และนางอัญชัญ ตั้งมติธรรมซึ่งเป็นภรรยานายชวน ตั้งมติธรรม ถือหุ้นรวมกันร้อยละ 4.65 ของทุนชำระแล้วส่วนผู้ถือหุ้นที่เหลือเป็นบุุคคลธรรมดาหลายรายที่มิได้มีความเกี่ยวข้องกับกลุ่มนายประทีป ตังมติธรรม